ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް 2014


15/7/2014

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް މުބާރާތަށް މިއަދު ފުރާނެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


12/7/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ވާލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ އެތުލީޓަކަށް ރިޒާ

ތަފްސީލް

ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް


30/4/2014

ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ކޮލިފައިވުމަށް ބާއްވާ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖޭގެ 2 އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


31/3/2014

ހާފް މެރަތަންގެ ގައުމީ އަންހެން ރެކޯޑް ޝަމްހާ މުގުރާލައިފި (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް


13/3/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޙަސަން ސާޢިދު ޖެމެއިކާ އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް