27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


13/10/2017

27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އުސްއަލިތައް

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/9/2017

20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 34 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް


26/8/2017

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިން ވާދަކުރާ ޓީމް އެކުލަވާލައިފި

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


14/8/2017

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 15 އޮގަސްޓަށް ހަމަވާނެ

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/7/2017

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ސާޢިދު އާއި އަފާ

ތަފްސީލް