މަކީޓާ 8ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


28/3/2015

މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މޮޅު އެތުލީޓަކަށް ރިޒާއާއި ޒާރާ ހޮވައިފި

ތަފްސީލް

މަކީޓާ 8ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


27/3/2015

މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 1 ވަނަ ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

މަކީޓާ 8ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


25/3/2015

މަކީޓާ 8 ވަނ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ކުރީގައި ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


28/2/2015

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 6 ޢުމުރުފުރާގައި 17 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/2/2015

8 ވަަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް