މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/9/2017

20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 34 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް


26/8/2017

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިން ވާދަކުރާ ޓީމް އެކުލަވާލައިފި

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


14/8/2017

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 15 އޮގަސްޓަށް ހަމަވާނެ

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/7/2017

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ސާޢިދު އާއި އަފާ

ތަފްސީލް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް


8/5/2017

04 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް ފުރައިފި

ތަފްސީލް