އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


1/2/2016

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


2/10/2015

ހާފްމެރަތަންގެ 1ވަނަ ޝިފާޒް އާއި ޕެޓްރީޝިއާ ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


6/9/2015

25 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/9/2015

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮކްޓޯބަރ 02ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


17/8/2015

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މުހިއްމު ވަނަތައް

ތަފްސީލް