ޖޮހޯރު އޯޕަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


25/7/2015

ޖޮހޯރު އޯޕަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީ ތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް ހޯދައިފި 

ތަފްސީލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް


7/7/2015

މިނިވަން 50 އަހަރު އެތުލެޓިކްސް އިން ގައުމަށް ދޭން ބޭނުންވާ ހަދިޔާއަކީ މެޑަލް (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/7/2015

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/6/2015

އޭޝިއާގެ 12 ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއަކަށް ސާއިދު (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/6/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރި އެތުލީޓުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ތަކެއް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް