މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


28/6/2015

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/6/2015

އޭޝިއާގެ 12 ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއަކަށް ސާއިދު (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/6/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރި އެތުލީޓުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ތަކެއް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


2/6/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން މާދަމާ ވާދަކުރާނެއެވެ.

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


18/5/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް އިތުރު ތަމްރީންތަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް