ވާލްޑް ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


31/3/2014

ހާފް މެރަތަންގެ ގައުމީ އަންހެން ރެކޯޑް ޝަމްހާ މުގުރާލައިފި (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް


13/3/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޙަސަން ސާޢިދު ޖެމެއިކާ އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 1


6/3/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް މާރޗް 11ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި.

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް


19/2/2014

ހަސަން ސާއިދަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) ގެ ޓްރެއިނިން ސްކޮލާޝިޕް ލިބިއްޖެ އެވެ. (ޚަބަރު އަދި ފޮޓޯ: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

ސާފް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


11/11/2013

2 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފި

ތަފްސީލް