Ras Al Khaimah Half Marathon 2020


EventAthleteYearResultRemarks
15KMariyam Abdul Kareem2/21/2020 12:00:00 AM1:05:23NR, (intermediate time)
20KMariyam Abdul Kareem2/21/2020 12:00:00 AM1:28:11NR, (intermediate time)
Half MarathonMariyam Abdul Kareem2/21/2020 12:00:00 AM1:32:42NR, (1:32:35 Chip)
5KMohamed Rasheed2/21/2020 12:00:00 AM15:335KM Winner, NR
5KAishath Jinanee Ibrahim2/21/2020 12:00:00 AM20:345KM Winner, NR (20:33 Chip)
5KMariyam Abdul Kareem2/21/2020 12:00:00 AM21:16intermediate time
10KMariyam Abdul Kareem2/21/2020 12:00:00 AM43:00NR, (intermediate time)