މުބާރާތްތައް

National Time Trial 2022
ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2022
National Grand Prix 2022
ޤައުމީ މުބާރާތް 2021
ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020
އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020
ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019
އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019
އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2019
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019
ޤައުމީ މުބާރާތް 2019
ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2019
National Grand Prix 2019
ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018
އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2018
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018
ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2018
National Grand Prix 2018
ޤައުމީ މުބާރާތް 2018
ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017
ޤައުމީ މުބާރާތް 2017
Dhiraagu Maldives Road Race 2017
ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016
އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2016
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016
ޤައުމީ މުބާރާތް 2016
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2015
ހާފް މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2015
ޤައުމީ މުބާރާތް 2015
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2014
ހާފް މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2014
ޤައުމީ މުބާރާތް 2014
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2013
ޤައުމީ މުބާރާތް 2013
ހާފް މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2013
ހާފް މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2012
އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2012
ޤައުމީ މުބާރާތް 2012
އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2009