Bangabandhu Sheikh Mujib Dhaka Marathon 2023


EventAthleteYearResultRemarks
15KShamha Ahmed1/20/2023 12:00:00 AM1:01:10NR, CHIP: 1:01:08
15KMariyam Abdul Kareem1/20/2023 12:00:00 AM1:09:45 
Half MarathonYoosuf Ibrahim1/20/2023 12:00:00 AM1:12:11 
Half MarathonShamha Ahmed1/20/2023 12:00:00 AM1:26:42NR, CHIP: 1:26:40
5KYoosuf Ibrahim1/20/2023 12:00:00 AM16:55 
5KMohamed Fawaz1/20/2023 12:00:00 AM19:45 
MarathonMohamed Fawaz1/20/2023 12:00:00 AM2:50:33 
5KShamha Ahmed1/20/2023 12:00:00 AM20:19 
5KMariyam Abdul Kareem1/20/2023 12:00:00 AM23:12 
MarathonMariyam Abdul Kareem1/20/2023 12:00:00 AM3:22:51 
10KYoosuf Ibrahim1/20/2023 12:00:00 AM34:04 
10KMohamed Fawaz1/20/2023 12:00:00 AM39:39 
10KShamha Ahmed1/20/2023 12:00:00 AM40:46 
10KMariyam Abdul Kareem1/20/2023 12:00:00 AM46:24 
15KYoosuf Ibrahim1/20/2023 12:00:00 AM50:43NR, CHIP: 50:41
15KMohamed Fawaz1/20/2023 12:00:00 AM59:34