24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


Admin/newsImage/noimage.png

ޝޮޓްޕުޓް ފިރިހެން

1ވަނަ ޙަސަން ޝަމޫން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2ވަނަ މޫސާ ފަޒްލީން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

3ވަނަ މުޙައްމަދު މަލާޒް، ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

އަންހެން ޝޮޓް ޕުޓް

1ވަނަ މަރްޔަމް ބަލްގިސް، ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

2ވަނަ ފާޠިމަތު މީނާޒް، ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް

3ވަނަ އާމިނަތު ޒީނާ، ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް

ފިރިހެން 1500މ

1 ވަނަ ޝިފާޒް މުޙައްމަދު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2ވަނަ އަޙްމަދު ޙަސަން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

3ވަނަ އަޙްމަދު ރިޒާ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

އަންހެން 1500މ

1ވަނަ ޕެޓްރީޝިއާ ޑ ގޯމޭޒް، މޭޑް ރަނަރސް

2ވަނަ މުޢީނާ މުޙައްމަދު، މާތޮޑާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

3ވަނަ މަރްޔަމް އިނާޔާ ފާރޫގް،  ކްލަބް އޯލް ސްޓާރ

ޑިސްކަސް ތްރޯވ ފިރިހެން

1ވަނަ ޙަސަން ޝަމޫން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2ވަނަ މޫސާ ފަޒްލީން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

3ވަނަ މުޙައްމަދު މަލާޒް، ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

ޑިސްކަސް ތްރޯވ އަންހެން

1ވަނަ މަރްޔަމް ހުދާ، ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް

2ވަނަ އާމިނަތު ޒީނާ، ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް

3ވަނަ ފާޠިމަތު މީނާޒް، ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް

400މ ރިލޭ އަންހެން

1ވަނަ ކްލަބް އޯލް ސްޓާރ

2ވަނަ ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

3ވަނަ މޭޑް ރަނަރސް

400މ ރިލޭ ފިރިހެން

1ވަނަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2ވަނަ ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

3ވަނަ މޭޑް ރަނަރސް