ޖޮހޯރު އޯޕަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


Admin/newsImage/noimage.png

މިމަހުގެ 24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ޖޮހޯރުގައި ބޭއްވުނު ޖޮހޯރު އޯޕަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރި ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް 8 ގޯލްޑް، 2ސިލްވަރ އަދި 4 ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

މެޑަލްގެ ތަފްޞީލް

ފިރިހެން 100މ

ޙަސަން ސާއިދު - ގޯލްޑް

ނުޖޫމް ޙަސަން - ބްރޯންޒް

ފިރިހެން 200މ

ޙަސަން ސާޢިދު - ގޯލްޑް

ޙުސައިން އިނާޝް - ބްރޯންޒް

ފިިރިހެން 400މ

ޙުސައިން އިނާޝް - ގޯލްޑް

ފިރިހެން 800މ

ޢާދިލް ރަޝީދު - ގޯލްޑް

އަޙްމަދު ޙަސަން - ސިލްވަރ

ޙުސައިން ރިޒާ - ބްރޯންޒް

ފިރިހެން 100މ ރިލޭ - ސިލްވަރ

ޓީމް: ޙަސަން ސާޢީދު، އިބްރާހީމް އަޝްފާން ޢަލީ، ނުޖޫމް ޙުސައިން، ޙުސައިން އިނާޝް

ފިރިހެން 400މ ރިލޭ - ގޯލްޑް

ޓީމް: އަޙްމަދު ޙަސަން، ޙުސައިން ރިޒާ، ޙުސައިން އިނާޝް، ޙަސަން ސާޢީދު

އަންހެން 100މ

ޢަފާ އިސްމާޢީލް - ގޯލްޑް

އަންހެން 200މ

ޢަފާ އިސްމާޢީލް - ގޯލްޑް

އާމިނަތު ނަޒްރާ - ބްރޯންޒް

އަންހެން 400މ

އާމިނަތު ނަޒްރާ - ގޯލްޑް