މައިލޯ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


Admin/newsImage/noimage.png

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 21ން 24އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިލޯ 20ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި  ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުން 23 ސްކޫލަކުން 08 ކެޓަގަރީގައި 115 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސްކޫލްތަކަކި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި،  ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް

ހދ. ވައިކަރަދޫ، ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މާލޭސިޓީ، މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

މާލޭސިޓީ، ބިލަބޮން ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

މާލޭސިޓީ، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މާލޭސިޓީ، ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

މާލޭސިޓީ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

މާލޭސިޓީ، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

ގއ. ގެމަނަފުށި، ގެމަނަފުށި ސްކޫލް

ގއ. ދާންދޫ، ދާންދޫ ސްކޫލް

ގދ. ތިނަދޫ، ތިނަދޫ ސްކޫލް

ގދ. ތިނަދޫ، އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

ގދ. ތިނަދޫ، ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ގދ. މަޑަވެލި، މަޑަވެލި ސްކޫލް

ގދ. ގައްދޫ، ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާ، ހުވަދޫ ސްކޫލް

އައްޑޫ ސިޓީ، އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ ސްކޫލް

ޏ. ފުވައްމުލައް، ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

ޏ. ފުވައްމުލައް، ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ޏ. ފުވައްމުލައް، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

ޏ. ފުވައްމުލައް، މަދަރަސަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން


4 ދުވަހަށް ކުރިޔަށްދާ މައިލޯ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 8 ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ޖުމްލަ 80 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ދާގޮތަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.