މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


Admin/newsImage/noimage.png

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 02ން 05އަށް މާލޭގައި ބާއްވާ މައިލޯ 19 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 30 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަކީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި        ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް، އަފީފުއްދީން ސްކޫލް، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ދ. މީދޫ             ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގދ. ގައްދޫ           ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާ      ހުވަދޫ ސްކޫލް

ގދ. ތިނަދޫ           ތިނަދޫ ސްކޫލް، ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ޏ. ފުވައްމުލައް         ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް، މަދުރަސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް، ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓް

އައްޑޫ               ހިތަދޫ ސްކޫލް، އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް، ފޭދޫ ސްކޫލް

މާލޭ                ޣާޒީ ސްކޫލް، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ކަލާފާން ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ހިރިޔާ ސްކޫލް، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް، ބިލަބޮން ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

 

4 ދުވަހުގެ މުއްދުތަށް ކުރިޔަށް ދާ މި މުބާރާތުގައި 5 ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ދެޖިންސުން ޖުމްލަ 104 އިވެންޓް ކުރިޔަށްދާނެއެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ޢުމުރުފުރާތަކަކީ 11، 13، 15، 17 އަދި 19އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާތަކެވެ.

 

2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މައިލޯ 18 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ

11 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން              ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

11 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން           ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

13 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން              އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

13 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން           ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

15 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން              އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން           ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

17 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން              ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން           ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

19 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން              ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން

19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން           ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 

2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މައިލޯ 18 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ

11 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް          ޢަބްދުލް މާލިކް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ (ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ)

11 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް        ރިފާ މުޙައްމަދު (ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)

13 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް          އިބާދުﷲ އާދަމް (ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)

13 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް        ޢާއިޝަތު ޝަބާ ސަލީމް (ތާޖުއްދީން ސްކޫލް)

15 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް          މުޙައްމަދު ނާޢިލް (އިސްކަންދަރު ސްކޫލް)

15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް        ޢާއިޝަތު ޒާރާ އާތިފް (އިސްކަންދަރު ސްކޫލް)

17 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް          އިބްރާހީމް އަޝްފާން ޢަލީ (ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް        ނަޝާ ނިޒާރު (ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް)

19 އަހަރުދަށުގެ ފިރިހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް          އަފާޒް ޒާހިދު (ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު)

19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބެސްޓް އެތުލީޓް        ޢާއިޝަތު ސަރާ (ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް)

 

މުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14.00އެވެ،