27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


Admin/newsImage/noimage.png

27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު މާލޭގައި ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔައީ ފިރިހެނުންގެ ޝޮޓްޕުޓް، އަންހެނުންގެ ޑިސްކަސް، ފިރިހެނުންގެ ލޯންގް ޖަމްޕް، ފިރިހެނުންގެ ވެޓަރަންސް 100މ، ފިރިހެނުންގެ ޖެވެލިން ތްރޯވ، އަންހެނުންގެ ވެޓަރަންސް 100މ، އަންހެނުންގެ 100މ، ފިރިހެނުންގެ 100މ ފިރިހެނުންގެ 5000މ، އަންހެނުންގެ 5000މ އަންހެނުންގެ 400މ ރިލޭ އަދި ފިރިހެނުންގެ 400މ ރިލޭއެވެ.

ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނަތީޖާ

ފިރިހެން 100މ

1 ޙަސަން ސާޢިދު             ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2 ސަރީޝް އަޙްމަދު           ދިވެހި ސިފައިގެން ކްލަބް

3 މުޙައްމަދު މުނާޒް ޢަލީ         އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

ފިރިހެން 500މ

1 ލާލް ބަހާދުރު ތާޕާ           އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

2 ޒައިދް ޝަރީފް             އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

3 ޙުސައިން ފަޒީލް ހާރޫން        ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

ފިރިހެން ލޯންގް ޖަމްޕް

1 ނުޖޫމް ޙަސަން             އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

2 އަޙްމަދު މުނައްވަރު ސާދިގު      ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

3 ޢަލީ އިޙްސާން             ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

ފިރިހެން ޝޮޓް ޕުޓް

1 އާދަމް ޙަލީމް              ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2 މޫސާ ޖައުހަރީ              ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

3 ޢަލީ އާލިން ޢާދިލް           އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

ފިރިހެން ޖެވެލިން ތްރޯވ

1 ޔަޢުގޫބް އަޙްމަދު            ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2 މޫސާ ޖައުހަރީ              ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

3 އިބްރާހީމް އިބްރާހީމް          ކޭ އެޗް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން

ފިރިހެން 400މ ރިލޭ

1 ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2 އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

3 ކޭ އެޗް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން

އަންހެން 100މ

1 އަރީން ޢަލީ ޝަރީފް          ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން

2 މިރުފަތގު އަޙްމަދު           ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން

3 ޢާއިޝަތު ޝަބާ ސަލީމް       އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

އަންހެން 5000މ

1 ބަޓްރާއީ ސަރަސްވަތީ         އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

2 މަރްޔަމް ޢަބްދުލް ކަރީމް        ކޭ އެޗް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން

3 އާމިނަތު ޖާއިޝާ ޖުނީޒް       ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން

އަންހެން ޑިސްކަސް

1 ޢާއިޝަތު ރިސްމާ           ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2 މާއިސާ ފަތުޙުﷲ އިސްމާޢީލް     ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން

3 މަރްޔަމް ޝިރާނީ            ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

އަންހެން 400މ ރިލޭ

1 ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން

2 އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

3 ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

ވެޓްރަންސް ފިރިހެން 100މ

1 އިބްރާހީމް ސާމިރު           ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން

2 އިބްރާހީމް ނަޢީމް            ކޭ އެޗް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން

3 ޙަސަން ޝިފާޢު             ރޭސަރސް

ވެޓްރަންސް އަންހެން 100މ

1 ހުސްނާ މުޙައްމަދު           ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް

2 ފާތިމަތު ނިއުޝާ            އައިލެންޑް ރަނަރސް މޯލްޑިވްސް

3 ފާޠިމަތު މަރިލީން            ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް