28 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


Admin/newsImage/noimage.png

28 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތުމުބާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 25ން 27އަށް މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ މުބާރާތުގައި ފިރިހެން 14 އިވެންޓް، އަންހެން 14 އިވެންޓް އަދި ވެޓަރަންސް ފިރިހެން 5 އިވެންޓް އަދި ވެޓެރަންސް އަންހެން 5 އިވެންޓް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ އިވެންޓްތަކަކީ

ފިރިހެން: 100މ، 200މ، 400މ، 800މ، 1500މ، 5000މ، 10000މ، ލޯންގް ޖަމްޕް، ހައިޖަމްޕް، ޝޮޓްޕުޓް، ޑިސްކަސް ތްރޯވ، ޖެވެލިން ތްރޯވ، 100×4 މ އަދި 00 4×4 މ ރިލޭ.

އަންހެން : 100މ، 200މ، 400މ، 800މ، 1500މ، 5000މ، ލޯންގް ޖަމްޕް، ހައިޖަމްޕް، ޝޮޓްޕުޓް، ޑިސްކަސް ތްރޯވ، ޖެވެލިން ތްރޯވ، 100×4 މ އަދި 00 4×4  މ ރިލޭ.

ވެޓަރަންސް ކެޓަގަރީ

ފިރިހެން:   100މ، 1500މ 5000މ، ލޯންގް ޖަމްޕް އަދި ޝޮޓް ޕަޓް

އަންހެން:   100މ، 1500މ 5000މ، ލޯންގް ޖަމްޕް އަދި ޝޮޓް ޕަޓް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މުބާރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެސޯސިއޭޝަން ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.