18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


Admin/newsImage/noimage.png
18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ 8 ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން 3 ކެޓަގަރީ އަކުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު 2 ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޮވާފައިވާ ވަނަތަކަށް ބަލާއިރު 11 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓް 154 ޙުސައިން ސިރާޖް ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 11 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓް 131 ފާޠިމަތު ޝިޢުރާ ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 11 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް

13 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓް 380 ޙުސައިން ލަޔާން ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް 13 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓް 183 މައިޝާ އާދަމް ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 13 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

15 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓް 103 އަސްއަދު އަޙްމަދު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓް 108 ނަޝާ ނިޒާރު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

17 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓް 369 ޙުސައިން ޝަހުދާން ފަހުމީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓް 382 ޢާއިޝަތު ސަރާ ހިރިޔާ ސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން ސްކޫލް ހިރިޔާ ސްކޫލް