ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އަޙްމަދު މުންތަޤިމް


Admin/newsImage/noimage.png
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އަޙްމަދު މުންތަޤިމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން މިމަގާމަށް މުންތަޤިމް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 3 ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

މުންތަޤިމްގެ އިތުރުން މިމަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޑރ. ޙުސައިން ޙަލީމާއި އަޙްމަދު ޢަޒީލް އެވެ.