މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


Admin/newsImage/noimage.png
މިއަހަރުގެ މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ގދ. ތިނަދޫ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ގދ. ތިނަދޫ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެދި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތް ތިނަދޫގައި ބާއްވާ 3 ވަނަ ފަހަރެވެ.ތިނަދޫގައި މީގެ ކުރިން ބާއްވާފައިވާ މުބާރާތްތަކަކީ 2009ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 3 ވަނަ މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި 2011ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 5 ވަނަ މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ.